Belföld

Ülésezett Pest Megye Közgyűlése – Döntöttek a gödi különleges gazdasági övezetből származó adóbevétel felosztásáról is

A közgyűlés egyetértett a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács megalakításáról és annak a munkájában való részvételéről. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény (Tftv) kimondja, hogy a Budapesti Agglomerációban a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács (BAFT), mint kiemelt fejlesztési tanács működik.

A térségi fejlesztési tanács a Tftv alapján:
a) rendszeresen vizsgálja és legalább kétévente értékeli a térség társadalmi és gazdasági folyamatait, környezeti állapotát, azonosítja fejlesztési szükségleteit,
b) az a) pont szerinti vizsgálatok eredményét a területi információs rendszeren keresztül nyilvánossá teszi,
c) az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját és programját,
d) megállapodást köthet az érintett miniszterekkel a térségi fejlesztési program finanszírozásáról,
e) figyelemmel kíséri az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtását, erre irányuló kormányzati döntés esetén közreműködik az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtásában,
f) előzetesen véleményezi az illetékességi területe szerinti megyék területfejlesztési koncepcióját és programját,
g) tevékenységéről a tárgyévet követő év március 31-éig beszámolót készít, amelyet megküld a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek.
A kiemelt térségi fejlesztési tanácsok a fentieken túl az alábbi feladatokat látják el:
a) előzetesen véleményezik a kohéziós célú európai uniós források felhasználását megalapozó legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumot, az országos, továbbá a kiemelt térséget érintő ágazati és területi terveket,
b) a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján a Kormány elé terjesztik a térség területfejlesztési koncepcióját és programját,
c) irányítják a térség területfejlesztési programjának végrehajtását,
d) döntenek a hatáskörükbe utalt fejlesztési források tekintetében azok felhasználásáról.

A törvény értelmében a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács megalakulásával kapcsolatos szervezési tevékenységnek az ellátása a Pest Megyei Közgyűlés elnökének a feladata. 

A Pest Megyei Közgyűlés elnöke az érintett jogszabálymódosítás hatálybalépését követő 60 napon belül kezdeményezi a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács megalakulását az alakuló ülés összehívásával.

A Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács tagjai a törvény alapján:
• a térségi fejlesztési tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlés elnöke és a megyei közgyűlés egy további delegáltja,
• a területfejlesztésért felelős miniszter képviselője,
• a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés tagjai közül egy további delegált,
• a budapesti agglomeráció területén lévő megyei jogú város polgármesterének delegáltja,
• az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter képviselője,
• a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter képviselője,
• a területrendezésért felelős miniszter képviselője,
• az egészségügyért felelős miniszter képviselője,
• a szociálpolitikáért felelős miniszter képviselője,
• a köznevelésért felelős miniszter képviselője,
• a közlekedésért felelős miniszter képviselője, valamint
• a nemzeti közműszolgáltatásokért felelős miniszter képviselője.

A kiemelt térségi fejlesztési tanácsokba a területfejlesztésért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egy-egy tagot delegál, míg más felelősségi körökben érintett miniszterek kizárólag egy tagot delegálhatnak akkor is, ha több kormányzati felelősségi kör alapján jogosultak a tagdelegálásra. A Tanácsba delegálásra jogosult személyek és szervezetek felkérése megtörtént, a delegálások folyamatban vannak. A Tanács szervezeti és működési szabályzata, valamint ügyrendje előkészítés alatt áll.

A Tftv. alapján a kiemelt fejlesztési tanácsok részére a központi költségvetés támogatást nyújt. A közgyűlés Szabó István elnök részvétele mellett még Török István képviselőt delegálta a Tanácsba.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a gödi különleges gazdasági övezetből a 2022. évi felosztásra tervezett 1.474.976.633 Ft forint összegű helyi adóbevételének az önkormányzati támogatásokról 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet IV. fejezetében meghatározott alapok közötti felosztását az alábbiak szerint határozza meg:
a) Településfejlesztési alap: 672.145.574 Ft,
b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap: 398.727.947 Ft,
c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap: 164.338.098 Ft,
d) Civil támogatási alap: 239.765.014 Ft;

A képviselők emellett megszavazták a Szecsuán tartománnyal kötendő megállapodást.

A kínai Szecsuán tartománnyal Pest Megye Önkormányzatának hosszú évek óta jól működő üzleti és baráti kapcsolatot tart fent. A két fél baráti partnerkapcsolat létesítéséről írtak alá memorandumot 2018-ban. Szecsuáni partnereink 2020-ban adományokat küldtek Pest megyébe a járvány elleni védekezéshez.

Szecsuán tartomány Kína közép-nyugati részén helyezkedik el, az ország harmadik legnagyobb tartománya. Területe 485 000 km2, lakossága 87 millió fő. Tartományi székhelye és legnagyobb városa Csengtu. A tartomány Kína egyik fontos gazdasági centrumának számít, a belső-kínai területek között messze kiemelkedik, az egyik legfontosabb mezőgazdasági és ipari központ. Kína elsőszámú gabonatermelő és sertéstenyésztő vidéke. Ásványkincsekben gazdag. Szecsuán iparában a textilipar, az elektronika, az autógyártás, az acélgyártás és a hadiipar kap fontos szerepet, és Kína legfontosabb energiatermelő vidéke is e tartomány.

www.pestmegye.hu

Még szintén érdekelheti...